Ouderbijdrage

Vrijwillige Ouderbijdrage

De ouderraad organiseert in samenspraak met de leerkrachten verschillende activiteiten die op school plaatsvinden. We noemen hier als voorbeelden: de sportdag, Sinterklaas, kerstviering of kamp. Het schoolreisje hoort hier ook bij.

We spreken hier over activiteiten waar de overheid niet aan bijdraagt. Daarom vraagt de ouderraad een vrijwillige bijdrage.

De penningmeester van de ouderraad draagt zorg voor de inning van uw vrijwillige ouderbijdrage, die volledig ten goede komt aan uw kind.