Passend onderwijs

Binnen alle scholen van samenwerkingsstichting Kans & Kleur zijn wij al een aantal jaren aan het werk om passend onderwijs te bieden. Leerkrachten van Sint Jan Baptist kijken welke onderwijsbehoeften de leerlingen hebben en maken een groepsplan om hier zo goed als mogelijk aan tegemoet te komen. De intern begeleider bespreekt met de leerkracht welke ondersteuning nodig is om het onderwijs in de groep zo goed mogelijk vorm te geven.

Soms is er deskundigheid van buiten de school nodig voor advies of om de juiste ondersteuning te bieden aan een kind, groep of leerkracht. Alle scholen van samenwerkingsstichting Kans & Kleur krijgen een aantal uren ondersteuning van een schoolcontactpersoon. De school kijkt met de schoolcontactpersoon en ouders welke ondersteuning er nodig is en welke deskundigheid hiervoor wenselijk is. Dit overlegt de schoolcontactpersoon met Stromenland Tussen de Rivieren, het centrum voor Passend Onderwijs van de regio Druten, Beuningen en Wijchen.

Naast Basisondersteuning die een school biedt en lichte ondersteuning van de deskundig vanuit het CPO zijn er een aantal vaste arrangementen georganiseerd. Deze arrangementen zijn voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. Er is bijvoorbeeld een plusklas voor leerlingen van groep 7 en 8 die wat meer aan kunnen, een impulsklas voor leerlingen met werkhoudingsproblemen en de Z11 groep voor meer – en hoogbegaafde kinderen die uitdagingen ervaren op het leergebied ( leren leren, executieve functies en mindset) en op sociaal emotioneel vlak. Voor deze arrangementen gelden specifieke criteria die in een beleid zijn vastgelegd. Daarnaast zijn er via het sociaal wijkteam mogelijkheden voor trainingen op diverse gebieden.

Binnen Kans & Kleur is er een voorziening voor speciaal basisonderwijs ( de Bolster). Hier wordt extra ondersteuning geboden voor leerlingen die dit nodig hebben vanwege hun achterlopende leerontwikkeling, gedrag, sociaal emotionele ontwikkeling en / of motorische ontwikkeling. Verder zijn er binnen het samenwerkingsverband Stromenland enkele crisisplaatsen als een leerling acuut vastgelopen is in het basisonderwijs en er zijn observatieplaatsen voor leerlingen waarbij de ondersteuningsvragen nog niet helder zijn. Voor een plaatsing op SBO de Bolster of voor het speciaal basisonderwijs is een toelaatbaarheidsverklaring nodig. Deze kan worden afgegeven door de commissie toelaatbaarheid. Arrangementen en toelaatbaarheidsverklaringen worden, na overleg met ouders door de intern begeleider aangevraagd bij Stromenland Tussen de Rivieren.

Hoe willen we Passend Onderwijs binnen Stromenland vormgeven? Welke kennis en vaardigheden moeten dan binnen elke school voor handen zijn? Wat moeten scholen presteren ofwel wat verstaan we onder basisondersteuning binnen Stromenland? Wij geven dit weer middels tien beloften. Tien beloften die aangeven hoe wij Passend Onderwijs zien binnen Stromenland”

1               We voeren transparant beleid op het gebied van ondersteuning.

2               We realiseren een veilig pedagogisch klimaat

3               We werken handelings- en opbrengst gericht

4               We dragen leerlingen zorgvuldig over

5               We monitoren de ontwikkelingen van leerlingen continue

6               We werken constructief samen met ouders en leerlingen

7               We signaleren vroegtijdig extra behoeften op het gebied van onderwijs, opvoeden en groeien.

8               We stemmen onderwijs af op verschillen tussen leerlingen.

9               We beschikken over kennis en vaardigheden voor lichte interventies.

10             We werken samen met ketenpartners vanuit ieders verantwoordelijkheid.