Nieuws

Beste ouder(s), verzorger(s),

Zoals u weet, leggen wij de schoolresultaten van de leerlingen vast in het leerlingvolgsysteem ( LVS). Aan de hand van de resultaten kunnen wij het onderwijs goed afstemmen op de leerlingen.

Deze gegevens zijn van belang om het onderwijs van onze school te verbeteren ( kwaliteitszorg) en voor verantwoording aan inspectie. Sommige gegevens over resultaten van ons onderwijs zijn ook belangrijk voor wetenschappelijk onderzoek. Met de anonieme resultaten van leerlingen kunnen ontwikkelingen en prestaties van onze school en andere scholen in kaart worden gebracht. Dat is van belang om het onderwijs te verbeteren op onze school en in heel Nederland.

Voor het doel van wetenschappelijk onderzoek gaat onze school de resultaten van de taal- en rekentoetsen verstrekken aan het Centraal Bureau voor de Statistiek CBS (www.cbs.nl). Het CBS bewerkt de gegevens zodat ze voor onderzoekers niet meer herleidbaar zijn tot een persoon (pseudonimiseren) en stelt de geanonimiseerde bestanden in een beveiligde omgeving beschikbaar voor de onderzoekers van Nationaal Cohortonderzoek Onderwijs NCO (www.nationaalcohortonderzoek.nl).

Het NCO gaat ons twee keer per jaar een leergroeirapportage sturen. Daarin vergelijkt het NCO resultaten van onze leerlingen met die van vergelijkbare scholen. Zo kunnen wij de kwaliteit van ons onderwijs analyseren en verbeteren. Het NCO verzamelt informatie van scholen in heel Nederland, voor wetenschap-pelijk onderzoek en voor onderwijsverbetering. Zo werken we samen aan goed onderwijs voor iedereen.

Via deze link komt u bij de volledige uitleg rondom de leergroeirapportages. Natuurlijk hopen wij dat u mee wilt werken maar mocht u ondanks de veilgiheidswaarborgen toch bezwaar willen maken, dan leest u bij de informatie op onze website hoe u dit eenvoudig kunt doen.

Hartelijke groet,

Marie-Louise Benda

Directeur a.i.