MR

Inleiding


Meedenken en mee beslissen door ouders is een gewone zaak op school. Daardoor is het onderwijs en vooral de besluitvorming, democratischer en kunnen ouders ´in de keuken´ van school kijken. Dit meedenken en meebeslissen is wettelijk geregeld in de ´Wet Medezeggenschap op Scholen. (WMS, 2007)

In het kort komt het erop neer dat een schoolbestuur of directie niet zomaar zaken kan beslissen en/of uitvoeren zonder dat er door de Medezeggenschapsraad goedkeuring aan is verleend. Dit kan gaan over de onderwijskundige visie, de klassenindeling, het vakantierooster, de leermethoden, het vaststellen van de begroting, veiligheidsaspecten enz. Daarnaast kan de Medezeggenschapsraad ongevraagd advies uitbrengen over zaken die de Raad onder de aandacht wil brengen.

Samenstelling


Het aantal leerlingen van een school bepaalt de grootte van de Medezeggenschapsraad. Voor onze school betekent dat 4 personen, 2 teamleden en 2 ouders. Deze personen hebben steeds zitting voor drie jaar en worden door de achterban gekozen.

Vergaderingen


De Medezeggenschapsraad vergadert ongeveer één maal per 8 weken. Deze vergaderingen zijn openbaar. Dat wil zeggen dat ouders en leerkrachten van harte welkom zijn om ze bij te wonen. Bij deze vergaderingen bent u toehoorder. Door de vergaderingen bij te wonen bent u nog beter op de hoogte van wat er op school speelt en u kunt invloed uitoefenen door vooraf u mening over een te behandelen onderwerp kenbaar te maken aan de ouders die zitting hebben in de MR. (Leerkrachten aan de personeelsleden)
Een aantal onderwerpen komen jaarlijks terug. Deze worden tijdens de vergadering besproken. Voorbeelden hiervan zijn o.a. het formatieplan, vakantieplanning en begroting. Ook actuele onderwerpen die door de raad zelf of door ouders of leerkrachten zijn ingediend worden besproken. Tijdens een gedeelte van de vergaderingen is de locatieleider van de school aanwezig om informatie te verstrekken en om samen met de Medezeggenschapsraad over bepaalde onderwerpen van gedachten te wisselen en/of om eventuele vragen te beantwoorden. De locatieleider is vertegenwoordiger van de stichting Kans en Kleur.

Bevoegdheden


De MR heeft twee bevoegdheden: nl. instemmings- en adviesbevoegdheid. Wat wil dit zeggen?
Het bestuur van stichting Kans en Kleur neemt besluiten op allerlei gebied om de school te laten functioneren. Dit zijn voorgenomen besluiten. Dit wil zeggen dat ze pas definitief worden als de MR hiermee instemt (instemmingsbevoegdheid) of als het bestuur het advies van de MR ter harte heeft genomen. (adviesbevoegdheid) Het grote verschil met instemmingsbevoegdheid is dat het bestuur een negatief advies van de MR naast zich neer mag leggen en door mag gaan met het uitvoeren van het voorgenomen besluit. Het bestuur moet daar in principe wel goede argumenten voor hebben.
Voorbeelden instemmingsbevoegdheid: Vaststellen of wijzigen van het schoolplan. Aangaan van een duurzame samenwerking met een andere school Voorbeelden adviesbevoegdheid:
Vaststellen of wijziging van de hoofdlijnen van het meerjarig financieel beleid Nieuw- of verbouw van de school In de reglementen staat beschreven over welke onderwerpen de MR instemmings- en adviesbevoegdheid heeft. Deze liggen ter inzage in de MR-klapper bij de MR-brievenbus in de hal van de school.

Wet en regelgeving


De spelregels voor de MR zijn vastgelegd in het statuut, het reglement en het huishoudelijk reglement.
Deze liggen ter inzage in de MR-klapper.

Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR)


Naast de MR is er ook een GMR. Stichting Kans en Kleur bestuurt 16 scholen. Gemeenschappelijke zaken, die alle scholen aangaan worden in de GMR besproken. Van iedere school heeft er een ouder of leerkracht zitting in de GMR. Dit hoeft geen MR-lid te zijn.

Met welke vragen/onderwerpen kun je bij de MR terecht?


In principe kunnen alle onderwerpen die met school te maken hebben in de MR besproken worden, behalve onderwerpen die op het individuele vlak liggen. U kunt u onderwerp schriftelijk indienen bij de MR. Dit kan via ahollebrands@hotmail.com of via de MR-brievenbus op school. Voor de procedure: zie communicatieplan.

Doelstelling MR


De medezeggenschapsraad van St. Jan Baptist stelt zich tot doel dat zij:
het belang van de kinderen op deze school dusdanig behartigt, dat de kinderen met plezier naar school gaan en waar ze in een veilige omgeving, maximaal kunnen ontwikkelen binnen de mogelijkheden die het kind heeft. Daarnaast behartigt de raad de belangen van het personeel dusdanig dat zij in een prettige werkomgeving hun werkzaamheden zo vorm kunnen geven dat het eerste deel van deze doelstelling behaald kan worden.
Communicatieplan MR klik hier