MR/OR

De Medezeggenschapsraad (MR)

De medezeggenschapsraad (MR) kent een ouder- en personeelsgeleding.
Gezamenlijk bespreken zij het beleid van de school.
Bij nieuw beleid wordt de MR gevraagd mee te denken en heeft ook advies- en instemmingsrecht.
De medezeggenschapsraad laat de locatieleider ook met regelmaat aansluiten bij de vergaderingen.
Op dit moment bestaat de MR uit de volgende personen.

Oudergeleding:


Pia Naber en Ellen Witsiers.

Personeelsgeleding:


Fraukje van den Berg en Femke Peters.

De vier MR-vergaderingen zijn openbaar, u wordt op de hoogte gehouden over de data van de veraderingen.

De Ouderraad (OR)

De ouderraad heeft geen formele status, m.a.w. het is geen stichting of vereniging.
De ouderraad bestaat uit een groep ouders die actief mee willen werken met het organiseren
van activiteiten op de school van hun kinderen en de kinderen van anderen.